Ad will apear here
Next
आजचे सुभाषित


आकर्ण्याम्रफलस्तुतिं जलमभूत्तन्नारिकेलान्तरं।
प्रायः कण्टकितं तथैव पनसं जातं द्विधोर्वारुकम्।
आस्तेऽधोमुखमेव कादलमलं द्राक्षाफलं क्षुद्रतां 
श्यामत्वं बत जाम्बवं गतमहो मात्सर्यदोषादिह॥

अर्थ : अरेरे, मत्सर दोषामुळे (येथे या जगात) आम्रफलाची स्तुती ऐकून नारळाचे पाणी नारळात गेले. तसेच फणस बहुधा काटेरी झाला. काकडी दोन प्रकारची (कडू आणि गोड) झाली. केळे अधोमुख झाले तर द्राक्ष लहान झाले आणि जांभूळ काळे-निळे झाले.

Oh, hearing the praise of Mango fruit in this world, troubled by (suffering with) jealousy, the water went inside a Coconut, likewise probably Jackfruit got thorny exterior, Cucumber (Muskmelon) cracked on surface, Banana just remained with face down turned, grapes got turned to minimal size, alas Rose-apple (Jamun) went dark blue.

 (संकलक : किशोर नायक, अनुवादक : संजीवनी घोटगे)
 
Feel free to share this article: https://www.bytesofindia.com/P/NVURCS
Similar Posts
आजचे सुभाषित उत्तमा आत्मना ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः। अधमा मातुलात्ख्याताः श्वशुराच्चाधमाधमाः॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी आणि इंग्रजीतून जाणून घ्या..
आजचे सुभाषित दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः। यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः ॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी आणि इंग्रजीतून जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आजचे सुभाषित अधः करोषि रत्नानि मूर्ध्ना धारयसे तृणम्। दोषस्तवैव जलधे रत्नं रत्नं तृणं तृणम् ॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी व इंग्रजीतून जाणून घ्या..
आजचे सुभाषित भ्रातः काञ्चनलेपगोपितबहिः ताम्राकृते सर्वतो मा भैषीः कलश स्थिरो भव चिरं देवालयस्योपरि। ताम्रत्वं गतमेव काञ्चनमयी कीर्तिः स्थिरा तेऽधुना नान्तःतत्त्वविचारणप्रणयिनः लोकाः बहिर्बुद्धयः॥

Is something wrong?
ठिकाण निवडा
किंवा

Select Feeds (Section / Topic / City / Area / Author etc.)
+
ही लिंक शेअर करा
व्यक्ती आणि वल्ली स्त्री-शक्ती कलाकारी दिनमणी
Select Language