Ad will apear here
Next
आजचे सुभाषित


स्थानभ्रष्टाः न शोभन्ते दन्ताः केशा नखा नराः।
इति विज्ञाय मतिमान् स्वस्थानं न परित्यजेत्॥

मराठी अर्थ : स्थानभ्रष्ट झालेले म्हणजे मूळ जागेवरून सुटलेले दात, नखे आणि केस शोभत नाहीत. बडतर्फ झालेली माणसेही शोभत नाहीत. हे जाणून बुद्धिमान माणसांनी आपले स्थान सोडू नये.

इंग्रजी अर्थ : Teeth, hair, finger-nails and men in a wrong place do not shine (look pleasing/splendid). Knowing this, a wise person should not leave his position i.e. be not at wrong place.

(संकलक : किशोर नायक, अनुवादक : संजीवनी घोटगे)
 
Feel free to share this article: https://www.bytesofindia.com/P/IZXQCL
Similar Posts
आजचे सुभाषित उत्तमा आत्मना ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः। अधमा मातुलात्ख्याताः श्वशुराच्चाधमाधमाः॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी आणि इंग्रजीतून जाणून घ्या..
आजचे सुभाषित नागो भाति मदेन स्वं जलधरैः पूर्णेन्दुना शर्वरी शीलेन प्रमदा जवेन तुरगो नित्योत्सवैर्मन्दिरम्। वाणी व्याकरणेन हंसमिथुनैर्नद्य: सभा पण्डितै: सत्पुत्रेण कुलं नृपेण वसुधा लोकत्रयं भानुना॥ या संस्कृत सुभाषिताचा मराठी आणि इंग्रजी अर्थ जाणून घ्या...
आजचे सुभाषित भवारण्यं भीमं तनुगृहमिदं छिद्रबहुलं बली कालश्चौरो नियतमसिता मोहरजनी। गृहीत्वा ज्ञानासिं विरतिफलकं शीलकवचं समाधानं कृत्वा स्थिरतरदृशो जाग्रत जनाः॥ या संस्कृत सुभाषिताचा अर्थ इंग्रजी आणि मराठीतून जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आजचे सुभाषित अग्निः शेषं ऋणः शेषं शत्रुः शेषं तथैव च। पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेषं न कारयेत्।। या संस्कृत सुभाषिताचा मराठी आणि इंग्रजी अर्थ जाणून घ्या..

Is something wrong?
ठिकाण निवडा
किंवा

Select Feeds (Section / Topic / City / Area / Author etc.)
+
ही लिंक शेअर करा
व्यक्ती आणि वल्ली स्त्री-शक्ती कलाकारी दिनमणी
Select Language