Ad will apear here
Next
आजचे सुभाषित


भ्रातः काञ्चनलेपगोपितबहिः ताम्राकृते सर्वतो 
मा भैषीः कलश स्थिरो भव चिरं देवालयस्योपरि।
ताम्रत्वं गतमेव काञ्चनमयी कीर्तिः स्थिरा तेऽधुना 
नान्तःतत्त्वविचारणप्रणयिनः लोकाः बहिर्बुद्धयः॥

अर्थ : तांब्यापासून बनवलेल्या आणि बाहेरून सोन्याचा लेप देऊन ताम्रत्व लपवलेल्या हे कळसा, तू घाबरू नकोस, तर देवळाच्या वर दीर्घ काळ स्थिर हो. तुझे ताम्रत्व गेलेलेच आहे व आता तुझी कीर्ती सुवर्णमय झाली आहे. लोक आतील तत्त्वविचारांचे प्रेमी नसून, ते बाह्य बुद्धीचे असतात. 

भावार्थ : देवळाचा कळस तांब्यापासून केलेला असला तरी त्याला बाहेरून सोन्याचा मुलामा दिला जातो. त्याबद्दल कवी म्हणतो, की कळसाला आपले आतले खरे रूप उघड होण्याची भीती वाटते; पण त्याने घाबरू नये. लोक बाह्य रूपालाच भुलतात.

Oh, my brother, Kalasha (a fixture on top of the temple), though you have been given a coat of gold and are made of copper body, do not fear, stay steady forever over the top of the temple. By now your identity of copper is forgotten and your golden fame has been established. People are not inclined to go deep into and find out the exact truth. They just go by outer appearance.

(संकलक : किशोर नायक, अनुवादक : संजीवनी घोटगे)
 
Feel free to share this article: https://www.bytesofindia.com/P/UVRXCT
Similar Posts
आजचे सुभाषित उत्तमा आत्मना ख्याताः पितुः ख्याताश्च मध्यमाः। अधमा मातुलात्ख्याताः श्वशुराच्चाधमाधमाः॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी आणि इंग्रजीतून जाणून घ्या..
आजचे सुभाषित आकर्ण्याम्रफलस्तुतिं जलमभूत्तन्नारिकेलान्तरं। प्रायः कण्टकितं तथैव पनसं जातं द्विधोर्वारुकम्।
आजचे सुभाषित दूरस्थोऽपि न दूरस्थो यो यस्य मनसि स्थितः। यो यस्य हृदये नास्ति समीपस्थोऽपि दूरतः ॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी आणि इंग्रजीतून जाणून घेण्यासाठी येथे क्लिक करा.
आजचे सुभाषित अधः करोषि रत्नानि मूर्ध्ना धारयसे तृणम्। दोषस्तवैव जलधे रत्नं रत्नं तृणं तृणम् ॥ या सुभाषिताचा अर्थ मराठी व इंग्रजीतून जाणून घ्या..

Is something wrong?
ठिकाण निवडा
किंवा

Select Feeds (Section / Topic / City / Area / Author etc.)
+
ही लिंक शेअर करा
व्यक्ती आणि वल्ली स्त्री-शक्ती कलाकारी दिनमणी
Select Language